Logowanie
zaloguj się
Przypomnij hasło
wyślijPowrót
Sukces!
Link do zmiany hasła został wysłany na hello@frogriot.com
ZAMKNIJ
2023-03-16

Toaleta przenośna na działkę

Jest wiele powodów, dla których toaleta na ogródku działkowym wydaje się niezbędna. Tylko wtedy można cieszyć się wygodnym odpoczynkiem. Ale czy możemy zbudować toaletę na działce ogrodowej, wybierając odpowiednie rozwiązanie? Niestety, sprawa nie jest taka prosta.

Według obowiązującego prawa załatwianie potrzeb fizjologicznych jest nielegalne nawet na własnej działce. Może to bowiem prowadzić do poważnego zagrożenia epidemiologicznego poprzez przedostanie się bakterii kałowych do gleby, a także do rozwoju larw pasożytów. Z tego powodu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z regulaminem Rodzinnych Ogródków Działkowych precyzują, jaka toaleta na działce ogrodowej jest legalna, a jakiej absolutnie nie możemy zainstalować.

Więc co w takim razie jest legalne i jak wyglądają przepisy. Jakie najważniejsze wymagania, jakie musimy spełniać chcąc korzystać z toalety na działce:

§ 34. Warunki stosowania zbiorników na nieczystości ciekłe

1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zbiorników na nieczystości ciekłe, dla których została wydana decyzja na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) lub na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).”;

§ 35 Warunki techniczne zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

§ 36 Odległość urządzeń sanitarno-gospodarczych

1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3powinna wynosić co najmniej:

a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m,

b) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:

a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

b) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:

a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 30 m,

b) od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m,

c) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.

4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2.

5. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36.

6. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

§ 37 Usytuowanie przepływowych, szczelnych osadników podziemnych

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

§ 38 Usytuowanie osadników błota, łapaczy olejów, neutralizatorów ścieków

Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Działkowcy mają do dyspozycji dwa rozwiązania: szambo i toaletę przenośną.

Budowa szamba na działce może przysporzyć wiele kłopotów i formalności. Trzeba pamiętać o zgłoszeniu do zarządu ROD, dostarczeniu rysunku przedstawiającego usytuowanie szamba oraz udowodnieniu, że samochód asenizacyjny może swobodnie wjechać i opróżnić szambo. Dlatego coraz częściej wybiera się rozwiązania bardziej praktyczne i łatwiejsze w użytkowaniu, takie jak przenośne toalety.

Przenośna toaleta na działce oferowana przez naszą firmę s to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących wygody i funkcjonalności. Toalety te są ustawiane na zewnątrz, posiadają solidny zbiornik na nieczystości oraz są odporne na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych, dzięki czemu ich wypożyczenie i użytkowanie jest zgodne z prawem.

W naszej ofercie dostępne są różne rodzaje przenośnych toalet. Każdy może wybrać produkt, który spełni jego potrzeby, zarówno pod względem funkcjonalności i ceny. 

Wypożyczenie przenośnej toalety na działkę jest bardzo proste i zajmie nie więcej niż 2 minuty. Następnie dostarczymy wybraną przez Ciebie toaletę pod wskazany adres w ciągu 2 dni roboczych, zajmiemy się jej serwisem i po wszystkim odbierzemy. Toaletę można wynająć na okres 7-28 dni z możliwością przedłużenia. Dzięki temu każdy może skorzystać z naszych usług i cieszyć się wygodą i funkcjonalnością przenośnej toalety na swojej działce.

Zamów online